Sklep internetowy gmork.pl, funkcjonujący pod adresem www.gmork.pl, prowadzony jest przez:

Wydawnictwo GMORK Świątkowska Ryba Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, 53-209 Wrocław, ul. Domeyki 16, zarejestrowaną pod nr KRS 0000512163 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 894-305-46-57.


Słowniczek

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy gmork.pl.

Sklep – sklep internetowy gmork.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.gmork.pl.

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.gmork.pl i oznaczone jako dostępne.

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.gmork.pl.

Konto klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta.

Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi.

Plik – plik elektroniczny, w którym zawarta jest treść przeznaczona do odczytu (e-book i inny produkt cyfrowy) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Sprzedaż Pliku – odpłatne udostępnienie przez Sklep Pliku wraz z licencją na zamówienie Klienta, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku, na warunkach określonych w licencji.

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych. Płatności online obsługuje firma PayU S.A. oraz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.

Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone do pobierania i odczytu Plików (np. komputer osobisty, tablet, smartphone), pozwalające na obsługę formatów pdf, ePub i mobi.

§ 1.
Składanie i realizacja zamówień

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu i Regulaminie.

2. Klient, zamierzający nabyć towar inny niż Pliki, może składać zamówienia w trzech trybach:

1) za pośrednictwem strony internetowej www.gmork.pl, 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia,

a)po zarejestrowaniu się - w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu - w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie;

b) bez zalogowania.

2) e-mailowo – przesyłając e-maila na adres wydawnictwo@gmork.pl, 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje: zamawiany towar/y, ilość zamawiana, dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, wybrany sposób wysyłki towaru, sposób płatności; w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu;

3. Klient, składając zamówienie przez stronę www, chcący nabyć towar inny niż Pliki wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.

W trakcie składania zamówienia przez stronę www, Klient przechodzi przez wskazane etapy:

1) wybiera zamawiane towary i ich ilość;

2) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem;

3) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być zupełnie różne dane);

4) wybiera formę dostawy;

5) wybiera formę zapłaty;

6) wpisuje kod rabatowy jeśli otrzyma uprawnienia ze strony Sklepu do kodu rabatowego.

4. Zakup Plików możliwy jest tylko za pośrednictwem strony www Sklepu. Zakup Plików następuje na następujących zasadach:

1) Klient, nabywając Plik, uzyskuje dostęp do e-booka lub innego produktu cyfrowego, pozwalający na odczyt poprzez Internet lub na ściągniecie go na odpowiednie Urządzenie Elektroniczne oraz uzyskuje licencję, dającą prawo do korzystania z Plików na warunkach określonych w Regulaminie;

2) licencja, o której mowa w punkcie 1, jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie, oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie,

2) przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzeń Elektronicznych,

3) odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta, obejmującego również korzystanie z Pliku przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Klientem.

Klientowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Plików, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form korzystania nieprzewidzianych Regulaminem;

3) w trakcie składania zamówienia na Plik, Klient, przechodząc przez kolejne etapy:

a) wybiera zamówione Pliki,

b) wybiera formę zapłaty;

c) wpisuje kod rabatowy jeśli otrzyma uprawnienia ze strony Sklepu do kodu rabatowego.

d) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem;

4) z chwilą wpływu na rachunek Sklepu płatności on-line, Sklep udostępnia, Klientowi zarejestrowanemu, Plik który jest dostępny do pobrania w Panelu Klienta po zalogowaniu; natomiast klientowi niezarejestrowanemu tylko w formie adresu łącza, służącego do pobrania Pliku, w wiadomości wysłanej do Klienta na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

5) Klient może pobrać plik z Panelu Klienta na Urządzenia Elektroniczne nieograniczoną liczbę razy, tylko do własnego użytku.

 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:

1) Klient zarejestrowany jak również niezarejestrowany, dokonujący zakupów z płatnością przy odbiorze - za pobraniem, otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia; następnie zostaje ono przekazane do realizacji. Dokonując zapłaty w formie on-line – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności przez Sklep za zamówiony towar,

2) zamówienia złożone telefonicznie lub e-mailowo odbywają się w ustalony z Klientem sposób.

6. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiana faktura, przy czym:

1) w przypadku zakupu Plików faktura zostanie przekazana Klientowi w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail,

2) w przypadku zakupu towarów innych niż Pliki faktura zostanie przekazana Klientowi razem z zamówionym towarem pod wskazany przez Klienta adres dostawy.

Klient chcący otrzymać np. dwie faktury na konkretne pozycje lub każdą na inne dane Kupującego winien złożyć odpowiednio dwa oddzielne zamówienia.

7. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli zamówienie zostało uprzednio przez niego opłacone.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

9. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

§ 2.
Ceny towarów

1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym towarze.

2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

- wyrażone są w złotych polskich;

- są cenami brutto;

- nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

§ 3.
Modyfikacja składanych zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przekazania towaru do wysłania lub do momentu pobrania Plików. Po przekazaniu towaru do wysyłki, Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: wydawnictwo@gmork.pl lub telefonicznie pod numerem 795 626 546.

3. Dokonywane przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

§ 4.
Formy płatności

1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:

- osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej, Kurierowi w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze”

- płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności,

- w przypadku zapłaty za zakupione w Sklepie Pliki Klient może dokonać płatności poprzez płatność on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. Plik udostępniony zostaje Klientowi w momencie otrzymania zapłaty.

2. Klient może podczas płatności skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu. Kody rabatowe nie sumują się z rabatami na stronie www Sklepu i nie obniżają cen na przecenione produkty.

3. Wydawane przez Sklep kody rabatowe są objęte okresem ważności, w trakcie którego Klient ma możliwość skorzystać z oferowanego mu rabatu. Klient nie może łączyć poszczególnych kodów rabatowych z innymi promocjami, chyba że warunki regulaminu danej promocji stanowią inaczej.

4. Formą płatności może być również przyznany Klientowi bon wartościowy. Bon wartościowy wykorzystany w zamówieniu obniża kwotę całego zamówienia o wartość bonu.

5. W przypadku niektórych towarów bądź kategorii towarowych Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości skorzystania z niektórych form dostawy towarów lub płatności za zamówienie. Informacja o zmianie zasad publikowana będzie na stronie Sklepu.

§ 5.
Czas realizacji zamówienia

1. Na stronie Sklepu przy każdym towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep wyśle do Klienta zamówione towary, nie jest równoznaczny z czasem jego dostarczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas dostępności towaru + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

2. Wysyłka towarów o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych towarów. W przypadku złożenia zamówienia na towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni, Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.

3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.

4. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki uzależniony jest od czasu dostarczenia towarów przez wybranego przez Klienta przewoźnika i wynosi:

1) w Polsce:

- Poczta Polska (przesyłka biznesowa): 3-5 dni roboczych + czas dostępności towaru;

- Kurier: 1 dzień roboczy + czas dostępności towaru;

2) w przypadku udostępnienia Plików:

a) postawienie Plików do dyspozycji Klienta zarejestrowanego następuje wraz z otrzymaniem zapłaty ceny poprzez udostępnienie Pliku Klientowi w jego Panelu Klienta znajdującej się na koncie Klienta w Sklepie;

b) postawienie Plików do dyspozycji Klienta niezarejestrowanego następuje wraz z otrzymaniem zapłaty ceny poprzez wysłanie na podany przez Klienta adres e-mail adresów łączy umożliwiających pobranie Pliku.

5. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Koszt dostawy jest widoczny podczas składania zamówienia.

6. Zamówiony przez Klienta towar do momentu opłacenia zamówienia stanowi własność Sklepu.

§ 6.
Reklamacje

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.

2. W przypadku, gdy dostarczony towar:

1) w chwili jego wydania jest niezgodny z umową – jeżeli nabywcą jest konsument,

2) ma wady lub ma uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu – jeżeli nabywcą jest dowolny Klient,

Klient ma prawo złożyć reklamację.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.

4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydawnictwo@gmork.pl. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji.

Reklamowany towar powinien zostać wysłany na adres:

Wydawnictwo GMORK Świątkowska Ryba sp.j.ul. Domeyki 1653-209 Wrocławz dopiskiem: "reklamacja"

W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Formularz zwrotu.

5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji.

8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, bądź też będzie pociągała dla Sklepu nadmierne koszty, Klient będzie miał prawo domagać się odpowiedniego obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

10. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta przyjęcia takiej propozycji w drodze e-mailowej.

11. W przypadku reklamacji dot. zakupu Plików:

1) gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni uszkodzony Plik na nowy w ciągu 2 dni roboczych. Strony mogą uzgodnić dłuższy termin niż określony w zdaniu poprzedzającym, na wymianę Pliku;

2) jeżeli w terminie określonym w punkcie 1 nie będzie możliwa wymiana uszkodzonego Pliku na nowy, Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Plik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§ 7.
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane (towar nie został wysłany), kontaktując się przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: wydawnictwo@gmork.pl. W przypadku wysłania zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.

W przypadku Pliku Klientowi, ze względu na charakter Pliku, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie wskazanym w ust. 2, tylko pod warunkiem, że udostępniony Plik nie został pobrany.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 (ustawa o prawie konsumenta).

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: datę, imię, nazwisko, informację o przedmiocie umowy oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym gmork.pl, jak również winno być podpisane.

Odstępując od umowy kupna Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Formularz zwrotu.

Zwracany towar powinien zostać wysłany na adres:

Wydawnictwo GMORK Świątkowska Ryba sp.j.ul. Domeyki 1653-209 Wrocławz dopiskiem: "zwrot"

4. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w sposób zgodny z przesłanym oświadczeniem. W przypadku braku takiej informacji w przesłanym oświadczeniu pracownik Sklepu dokona zwrotu należności w sposób identyczny z dokonaną wpłatą. Jeśli ww. sposób nie będzie możliwy pracownik Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego sposobu zwrotu środków pieniężnych.


§ 8.
Dane osobowe

1. Podawane przez Klienta dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie Sklepu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia.Zarówno przechowywanie, jak i przetwarzanie przez Sklep danych odbywa się w celu realizacji umowy sprzedaży Klientowi towarów. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

2. Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej lub Kurierowi, realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu.

3. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line za pośrednictwem DotPay Klient upoważnia Sklep do przekazywania Dotpay S.A. jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez system PayU.

4. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line za pośrednictwem PayPal Klient upoważnia Sklep do przekazywania PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A  jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez system PayPal.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

6. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16 sierpnia 2014 r .

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.